MeniTuki - Avain itsehoitoon

Vertaistuki ei korvaa lääketieteellistä hoitoa

Menieren tauti aiheuttaa elimistössä muutoksia, kuten huimausta, kuulon alennusta ja korvan soimista. Oireet koetaan eri tavoin. Osa henkilöistä pitää oireita invalidisoivina, osa on oppinut elämään niiden kanssa. Lääketieteellinen hoito pyrkii vähentämään elimistön muutoksia. Vertaistuki vaikuttaa siihen, miten tulet toimeen oireittesi ja niiden aiheuttamien rajoitusten kanssa. Oma suhtautumisesi vaikuttaa siihen, miten sinä koet sairautesi. Vertaistuki auttaa sinua elämään sovussa tautisi kanssa. Ohjelma tarjoaa tietoa, apua ja selviytymistarinoita vertaistuen muodossa. Ohjelman muodostamia yhteenvetoja voit tulostaa. Ohjelma ohjaa sinua ratkaisemaan arjen toimintarajoitteet, ja suuntaa sinua pohtimaan myös näkemystäsi onnellisuudesta.

Alla oleva kuvassa on esitetty vertaistuen ja lääketieteellisen hoidon erot.

Rekisteröidy MeniTukeen!


Vertaistuki

Vertaistuella SML tarjoaa sekä Internetin että ihmisten välityksellä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tavoitteena on parantaa Menieren tautia sairastavien elämänlaatua ja ohjata uudelleen selviytymiseen. Ohjelman avulla tukea hakeva oppii uuden toimintamallin, jota soveltamalla sairauden aiheuttamista rajoituksista voi selvitä. Tietokoneohjattu vertaistuki-ohjelma sisältää ”askelmia”, joista yhteenveto alla:

Istunto 1 - Oireet, Diagnoosi, Vaikutukset elämään, Palaute

Ensimmäisessä istunnossa kerätään tietoa taudin eri oireista, kohtauksen yleisyydestä, liikevaikeuksista sekä tarkastellaan elämänlaatua. Vertailu taudin oireista ja vaikeusasteesta keskimääräisen Menieren tautia sairastavan oireisiin. Diagnoosia tarkastellaan todennäköisyyden pohjalta. Palaute oirekuvauksesta.

Istunto 2 - WHO-ICF-pohjaiset rajoitukset, Palaute

Toisessa istunnossa kerätään tietoa taudin aiheuttamista rajoituksista Maailman Terveysjärjestön luokituksen (WHO-ICF) mukaisesti. Käyttäjä valitse 3 suurinta taudin aiheuttamaa rajoitusta. Palaute samankaltaisten tautia sairastavan rajoituksista.

Istunto 3 - Myönteiset kokemukset, Palaute

Kolmannessa istunnossa kerätään sairauteen liittyvistä positiivisista kokemuksista. Kyselyssä verrataan Menieren tautia sairastavien positiivisiin kokemuksiin. Oman ajatusmallin muuttaminen myönteiseksi parantaa merkittävästi elämänlaatua. Palaute ja positiivisista kokemuksista verrattuna muihin saman taudinkuvan omaaviin.

Istunto 4 - Stressi, Asenne, Muutoshalukkuus, Palaute

Neljännessä istunnossa kartoitetaan omaa asennetta ja suhtautumista terveyden tilaan. Samalla tarkastellaan henkistä valmiutta muuttaa asennetta. Vuorovaikutuksen tuloksena tietokone esittää potilaalle muutoksen mukanaan tuomia hyötyjä. Palaute henkilökohtaisesta asenteesta, sekä taudinkuvasta verrattuna vastaavan taudinkuvan omaaviin.

Istunto 5 - Päätöksenteko, elämänsuunnan muutoshalukkuus, Palaute

Viidennessä istunnossa osallistuja päättää keinoista päästä tavoitteisiinsa sairaudesta selviämisen kannalta. Taudin oireiden ja potilaan osallistumisrajoitteiden tietojen avulla tietokoneohjelma ohjaa potilasta löytämään ratkaisuja taudin aiheuttamiin ongelmiin. Palaute tavoitteista ja toimenpiteistä.

Istunto 6 - Väliintulokeinot, Interventiot, Palaute

Kuudes istunto on vuorovaikutteinen, ja sen aikana opitaan menetelmiä taudin rajoitusten voittamiseksi. Näitä ovat: 1. Opi voittamaan esteet, 2. hyväksy mitä et voi muuttaa, 3. anna läheisesi tukea sinua ja 4. opi ajattelemaan positiivisesti. Vuorovaikutteinen ohjelma ohjaa sinua voittamaan esteet. Palaute omista valinnoistasi ja niitä verrataan muiden sairastaneiden tekemiä valintoja.

Istunto 7 - Oppiminen muilta, Selviytyminen, Palaute

Seitsemäs istunto tarkentaa tavoitteiden asettelua ja vertaa tekemisiäsi toiminnallisia ratkaisuja muilta sairastavilta opittujen ratkaisujen avulla. Samalla tarkastellaan eri oppimisen vaiheita. Palaute omista ratkaisuistasi verrattuna muiden tekemiin ratkaisuihin.

Istunto 8 - Arviointi ja jatkaminen, Palaute

Kahdeksannessa istunnossa arvioidaan edistymistäsi tavoitteiden saavuttamisessa. Tämän istunnon aikana ohjelma ohjaa potilasta miettimään, tarvitaanko uutta MeniTuki-kierrosta toisten merkittäviän rajoituksen työstämiseksi. Muussa tapauksessa poistutaan ohjelmasta. Palaute tavoitteiden saavuttamisesta.

Istunto 9 - Videoidut selviytymiskertomnukset, Tasapainon ja silmänliikkeiden harjoitukset

Yhdeksäs istunto tarjoaa tietoa tasapainojärjestelmän toiminnan harjoituksesta. Tässä istunnossa on useita videoita erilaisista potilaskertomuksista.

Istunto 10 - Tietoa Menieren taudista ja sen hoidosta

Kymmenes istunto antaa tietoa Menieren taudista vuorovaikutteisena dia-sarjana, johon sisältyy diagnoosi, oireet, hoito, testit, etiologiset asiat ja tuleva tutkimus (näkyvissä alla). Lisäksi ohjelma tarjoaa kirjallista tietoa huimauksesta, kuulonalenuksesta, tinnituksesta, ääniyliherkkyydestä ja paineen tunteesta sekä niiden hoidoista. Tämä istunto on käytettävissä milloin vain vertaistuki-ohjelman aikana. Näin ohjelma takaa jatkuvan tiedonsaannin.

Kun klikkaat hiirellä otsikkoa, saat lisää tietoa ohjelmasta. Jos Sinulla ei ole kysymyksiä, voit jatkaa suoraan ohjelmaan. Ensimmäinen istunto on vaativa, koska siinä tarkistetaan sairauden oireet, niiden sopiminen Menieren tautiin, sekä annetaan palaute sairaudesta ja tieto siitä miten vertaudut muihin.

Rekisteröidy MeniTukeen!